Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
356.28 KB
2014-06-24 15:06:31
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
257
1648
Rövid leírás | Teljes leírás (79.96 KB)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: 2014. május 22-én a Nagykanizsa, Erzsébet téri Plakátház földszinti
különtermében
Tárgy: A Nagykanizsai Városvédő Egyesület éves közgyűlése
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint
Napirendek:
1./ Beszámoló az egyesület 2013. évi tevékenységéről.
Előadó: Cserti Tibor elnök
2./ Beszámoló a 2013. évi gazdálkodásról
Előadó: Cserti Tibor elnök
Tima Sándor ellenőrző biz. elnöke
3./ 2013. évi Közhasznúsági jelentés
4./ Javaslatok a 2014. évi feladatokra és a 2014. évi költségvetés elfogadása
5./ Alapszabály módosítás
6./ Vezetőségválasztás
7./ Egyebek
Az ülést megelőzően Baj Bianka, a Batthyány Gimnázium 9. osztályos tanulója
Váci Mihály: Ezt itt most – című versével köszöntötte a megjelenteket.
Cserti Tibor elnök a közgyűlést megnyitja, üdvözli a megjelenteket, az ellenőrző
bizottság közreműködésével – a jelenléti ív alapján - megállapítja, hogy az
egyesület határozatképes. Javaslatot tett a levezető elnök személyére: Dr Varga
Endre , továbbá javaslatot tett a jkv. vezetőjére és hitelesítőire. Jkv. vezetőjének
Juhász Katalint , hitelesítőknek Kiss Györgyöt és Deák-Varga Dénest javasolta.
Javaslatot tett a közgyűlés napirendi pontjainak megtárgyalására a meghívóban
feltüntetetteknek megfelelően és sorrendiségben.
A közgyűlés a javaslatokat elfogadva az alábbi határozatokat hozta:
1/2014. évi közgyűlési határozat:
A közgyűlés a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával egyetért.
A közgyűlés a javaslatnak megfelelően a levezető elnöknek Dr. Varga Endrét, jkv.
vezetőnek Juhász Katalint, hitelesítőknek Kiss Györgyöt és Deák-Varga Dénest
megválasztotta.
Az elnök indítványozta az 1-3 napirendi pontok összevont tárgyalását mellyel a közgyűlés
egyetértett.
Ezt követően sor került a napirendi pontok megtárgyalására.
1./ Az egyesület elnöke részletes tájékoztatást adott a közgyűlés részére az egyesület által
végzett elmúlt évi szakmai munkáról, kiemelve az elmúlt év legfontosabb eseményeiről és
eredményeiről. Részletes tájékoztatást adott az egyesület pénzügyi helyzetéről, az éves
bevételek és kiadások alakulásáról. Részletesen ismertette az éves pénzügyi beszámoló
tervezetét, valamint a vagyoni helyzet változását ( A beszámoló a jelen jkv. mellékletét képezi !)
Az elnök részletesen ismertette az éves közhasznúsági jelentés tervezetét.(Az éves közhasznú
jelentés a jelen jkv. mellékletét képezi!)
Ezt követően Tima Sándor az ellenőrző bizottság elnöke tájékoztatta a közgyűlést az
ellenőrző bizottság tevékenységéről és a beszámolóval kapcsolatos megállapításokról. A
bizottság elnöke a beszámoló előterjesztés szerinti elfogadását javasolta.
A közgyűlés meghallgatta a beszámolókat és ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
2/2014. évi közgyülési határozat
a./ A közgyűlés az egyesület 2013. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló jelentést
tudomásul vette, elfogadta.
b./ A közgyülés – figyelembe véve és elfogadva az ellenőrző bizottság jelentését is – az
egyesület 2013. évi beszámolóját a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített
beszámolási formátumának megfelelően, mely tartalmazza a közhasznúsági mellékletet is az
előterjesztésben foglaltak szerint: 266 eFt bevétellel, 127 eFt kiadással, 139 eFt töblettel, a
vagyonkimutatást 4.256 eFt záró egyenleggel tudomásul vette.
c./ A közhasznúsági jelentést a közgyűlés , ezen belül az SZJA 1 %, valamint az
önkormányzat által nyújtott céltámogatás felhasználásáról szóló részletes beszámolót
elfogadta. Tudomásul vette , hogy az egyesület 159.771,-Ft –ból tárgyévben 38.000Ft-ot
használt fel és a maradvány felhasználása 2014. évben ütemezett.
Kötelezi az elnökséget, hogy a beszámoló és annak mellékletei közzétételéről a hatályos
jogszabályban foglaltaknak megfelelően gondoskodjon és a jogosultak részére az előírt
mellékletekkel együtt küldje meg.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: Cserti Tibor elnök
Ezt követően az elnök a 4. napirendi pont keretében javaslatot tett a 2014. évre tervezett
feladatokra és az elnökség által reálisnak ítélt pénzügyi tervre.
Javaslat a 2014. évi feladatokra:
1. / A helytörténeti kutatómunka további elősegítése.
2 ./A kutatómunka eredményeinek és egyéb helyi kiadványok megjelenésének támogatása.
Ezen belül kiemelten: Az Erzsébet tér története című kiadvány megjelentetése
Javaslom, hogy a közgyűlés az Elnökséget hatalmazza fel a kiadványok megjelentetési
lehetőségeinek gondozására.
3./ A város önkormányzati és közéleti tevékenységében való aktív részvétel az alapító okiratban
foglalt feladatkörök tekintetében.
4./ A város és környezete történelmi múltjának, hagyományainak , épített és természeti értékeinek
megismertetése a lehető legszélesebb körben ,elsősorban a fiatalok körében.
5/ Az eddig létrehozott emlékművek megóvásában való aktív közreműködés, valamint az Arad
Vértanúkról történő megemlékezés az önkormányzattal közösen .
7/ Az Önkormányzat által elfogadott: TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET VÉDELMI PROGRAM-ban
Egyesületünk által vállalt település-szépítészeti programok szervezését, melyek az egyes városrészek
esetében az épített környezet, elsősorban a parkok és zöldterületek állapotát javítja.
8/ A szervezeti munka javítása, a fiatalok további beépítése az egyesület munkájába
Javaslat a 2014. évi költségvetésre:
a./ Tervezett bevételek:
 önkormányzati támogatás: 100 eFt
 vállalkozások részéről nyújtott támogatás 100 eFt
 SZJA 1 %-támogatás 200 eFt
 tagdíjbevétel 25 eFt
 Egyesületi kiadványokból-bevétel 25 eFt
 kamatbevétel és árfolyamnyereség együttesen 200 eFt
együttesen: 750,- eFt
b./ Tervezett kiadások:
 helytörténeti kutatásokra, konferenciák, tapasztalatcserék szervezésére, támogatására
150 eFt
 városismereti, helytörténeti kiadványokra, ismertetőkre 200 eFt
 egyéb környezetvédelmi, műemlékvédelmi és ismeretterjesztési fel.. 50 eFt
 Zöldterület-fejlesztési- környezetvédelmi programok szervezésére: 50 eFt
 Országos konferencián való részvétel költségeire: 100 eFt
 szövetségi tagdíj 25 eFt
 bankköltség , adm. ktg. kamat 125 eFt
 egyéb hirdetésre, koszorúkra, egyéb rendezvényi ktg. 25 eFt
 egyéb működési ktg. 25 eFt
együttesen: 750 e
3/2014. évi közgyülési határozat
A közgyűlés a 2014. évi legfontosabb feladatokat az előterjesztésnek megfelelően állapítja
meg. Az éves költségvetést 750 eFt bevételi és 750 eFt összegű kiadási előirányzattal
határozza meg az előterjesztésben foglalt, elnökség által beterjesztett feladat-, és költségtervi
részletezésnek megfelelően.
A közhasznúsági besorolás megtartása miatt a nagykanizsai Városvédő Egyesület a hatályos
törvényben foglaltak alapján a jövőben olyan gazdálkodást folytat, hogy kiadásai két év
átlagában ne haladják meg az éves bevételek összegét.
A közgyűlés a kiadványok megjelentetésével kapcsolatos feladatok előkészítésére és
lebonyolítására az elnökséget bízza meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Cserti Tibor elnök
Az 5./ napirendi pont tárgyalásakor a levezető elnök ismertette a tagsággal, hogy az egyesület
részére olyan Alapszabály – módosítás került egységes formában előterjesztésre, amelyben a
korábbi 9 tagú elnökséggel szemben 5 tagú elnökség irányítja az operatív munkát. Az
elnökség elnök, egy alelnök és három elnökségi tagból áll. Az elnökség többségi szavazattal
saját maga jelöli ki a három elnökségi tag közül az egyesület titkárát.
A korábbi Ellenörző Bizottság helyére Felügyelő bizottság lép változatlanul 3 fővel.
Az új Alapszabály elfogadásához a jelenlévő tagok 2/3-ának elfogadó szavazata szükséges. A
szavazás módja: nyílt , egyfordulós
4/2014. évi közgyűlési határozat:
A közgyűlés az egyesületi új előterjesztés szerinti Alapszabály tervezetet módosítás nélkül 25
szavazati eredménnyel elfogadja.
A továbbiakban a leköszönő korábbi elnök a tagság nevében megköszöni mindazon leköszönő
elnökségi tagtársaknak az egyesületi munkáját, akik már nem kívánták ismételten jelöltetni
magukat az új választás során. Így megköszönte munkáját: Büki Pálnénak, Szita Istvánnak,
Horváth Györgynek, Horváth Gyulának, Nádasi Tamásnak, Halász Károlynak és Dr Varga
Endrének.
A közgyülés jelölő bizottságot választott.
A közgyűlés a levezető elnök javaslatára a továbbiakban a három jelölő bizottsági tagnak
Tima Sándort, Szamosi Gábort és Juhász Katalint és választotta meg egyhangú szavazással,
ellenvélemény és tartózkodás nélkül. Ezt követően a jelölő bizottsági munka elvégzése miatt
rövid szünet.
Ezt követően a jelölő bizottság elnöke ismertette a beérkezett javaslatokat:
Elnök személyére beérkezett javaslat: Cserti Tibor
Alelnök személyére: Papp Ferenc
Elnökségi tagok személyére: Szamosi Gábor , Büki Pálné és Czupi Gyula
Felügyelő bizottsági tagok: Tima Sándor, Dr Varga Endre, Deák –Varga Dénes
Ezt követően a levezető elnök egyenként megkérdezte a jelölteket, hogy a jelölést elfogadják,
amelyre kivétel nélkül igenlő választ kapott.
Ezt követően megkérdezte a tagságot, hogy kívánnak –e még valakit ajánlani és felvetetni a
jelölő listára. További jelölés nem volt. A levezető elnök részletesen ismertette a tagsággal a
törvénnyel összhangban lévő újonnan elfogadott Alapszabály szerinti titkos szavazás menetét.
A levezető elnök javaslatára a tagság egyhangú döntéssel három tagú szavazatszámláló
bizottságot alakított, melynek tagjai megegyeztek a korábbi háromtagú jelölő bizottsággal.
Majd elrendelte a szavazást. A tagság külön szavazólapon szavazott először az elnök, ezt
követően az elnökhelyettes, majd a háromtagú további elnökségi tagokra és legvégül külön a
felügyelő bizottsági tagokra. A szavazatszámláló bizottság ellenőrizte a lezárt urnát és
kiosztotta az időközben elkészült, lepecsételt szavazólapokat minden választásra jogosult
tagnak. A leadott szavazatokat a bizottság összesítette és ismertette a szavazás
végeredményét.
Az elnök személye 24 fő érvényes igenlő, 0 fő nem, 1 rontott szavazattal: Cserti Tibor
Alelnök: 23 fő érvényes igen, 0 fő nem, 2 fő rontott szavazattal : Papp Ferenc
Elnökségi tagok: 23 fő érvényes igen szavazattal, 0 fő nem, 2 fő rontott szavazattal: Czupi
Gyula, Szamosi Gábor és Büki Pálné
Felügyelő bizottsági tagok: 25 fő érvényes igen szavazattal, 0 fő nem, 0 fő rontott szavazattal:
Tima Sándor, Dr Varga Endre és Deák-Varga Dénes. Ezt követően a felügyelő bizottsági
tagok többségi szavazattal elnöknek maguk közül Tima Sándort választották.
A levezető elnök gratulált az ujjá-alakult vezetésnek és átadta a szót az elnöknek.
Az elnök az újjáalakult elnökség nevében megköszönte a bizalmat és kérte a tagságot, hogy
lehetőleg még nagyobb segítséget nyújtsanak a közösen meghatározott feladatok
végrehajtásához.
Az egyebek napirendi pont keretében:
Sólyomvári Géza az erősen leromlott állagú Zsinagóga épületének a mielőbbi felújítását
javasolta. Indítványozta, hogy az egyesület koordinálja a feladatokat az érintettek között.
Cserti Csilla javasolta, hogy az egyesület vegye fel a kapcsolatot a nagykanizsai egyetemi
kampuszon alakult Kanizsai Urbanisztikai Lokálpatrióta Csoporttal, akiknek személye
jelentős lendületet adhatna az egyesületi munkának. Hasonlóan eredményes együttműködés
alakulhatna ki az egyetemmel a külső konzulensi munkát végzők körének szélesítésére
különösen a helytörténeti, urbanisztikai, városépítészeti témakörökben.
Kiss György és Papp Ferenc szorgalmazta, hogy mielőbb állítsunk emléktáblát Lovrencsics
Lajosnak, az egyesület korábbi elnökének, a város díszpolgárának lehetőleg a Deák téri, volt
banképületen. Kisebb vita bontakozott ki, hogy ezt közadakozásból, vagy pedig az egyesület
saját forrásaiból történjen. A nyílt szavazás alapján a többséget a közadakozás kapta, így az
elnökség kapta feladatul ennek megszervezését. Természetesen ehhez meg kell szerezni
előzetesen a nevezett családjának hozzájárulását a bankpalota épületének tulajdonosáéval
együtt.
Deák-Varga Dénes a „suszterallé” –hoz kapcsolódóan javasolta egy köztéri figurális szobor
elhelyezését, melyhez az egyesület koordinálását kérte. Ajánlást adott az előkészítés,
engedélyeztetés, valamint vállalkozásba-adás módjára.
Az elnök a tagság részére megköszönte a részvételt és aktivitást, a közgyűlés munkáját
lezárta.
K.m.f.
Juhász Katalin Kiss György Deák-Varga Dénes
jkv. vez. jkv. hit. jkv. hit.
1
Kós Károly és Podmaniczky-díjjal kitüntetett
Nagykanizsai Városvédő Egyesület
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 8.
___________________________________________________________________________
Beszámoló
A Nagykanizsai Városvédő Egyesület 2013. évi munkájáról
Tisztelt Közgyűlés !
Az elnökség az egyesület elmúlt évi munkájáról, a legfontosabb feladatok végrehajtásáról a
tagság részére az alábbi tájékoztatást adja:
Munkánkat a közgyűlés által elfogadott feladatterv alapján, az Elnökség közvetlen irányítása
mellett végeztük. Az egyesület a kitűzött feladatok döntő részét eredményesen megoldotta,
összességében a takarékos és következetes pénzügyi gazdálkodás mellett továbbra is
megfelelő pénzügyi és vagyoni alapokon nyugvó szervezetnek mondható. Az elmúlt
esztendőben az egyesület céljainak eléréséhez szükséges társadalmi és anyagi támogatás nem
nőtt, de kitűzött feladatainkat ennek ellenére alapvetően teljesítettük. Ugyanakkor
folyamatosan törekedtünk arra, hogy a hatályba léptetett civil törvénybe foglalt kötelező
szabályozási feltételek betartására egyesületünket felkészítsük. Ennek érdekében, mint azt a
jelen napirendi pontokban is láthatják: új Alapszabály tervezetet készítettünk elő és évközi
gazdálkodásunkat is próbáltuk e kötelmek fokozottabb figyelembevételével szervezni.
1./ Az Egyesület az elmúlt évben is kiemelt figyelmet fordított a városrendezési szempontból
frekventált területek rendezésére vonatkozó hosszabbtávú elképzelések szakmai előkészítői
munkájára, tervegyeztetéseire, a szervezett lakossági fórumokon való részvételre. Az
együttműködői , és támogatói megkereséseknek továbbra is örömmel tett eleget. E munkát
elsősorban a Polgármesteri Hivatalban dolgozó vezető köztisztviselő tagtársaink Szamosi
Gábor és Deák Varga Dénes koordinálta. Hasonlóan kiválónak minősíthető elmúlt évi
együttműködésünk a polgármesteri hivatal kabinet-iroda vezetésével, dolgozóival, valamint
az inkubátorházzal. Törekedtünk arra is, hogy tagjaink lehetőleg széleskörűen kapcsolódjanak
be és segítsék a városban működő azon civil és önkormányzati kezdeményezéseket amelyek
érintik az egyesület alapító okiratában meghatározott célkitűzéseket.
2./ Az elmúlt évben is gondot okozott az, hogy önkormányzat az új helyi támogatási
rendeletet alapján – mivel egyesületünk jelölteket állított a korábbi helyhatósági választáson
– kizáródott az önkormányzat Kulturális Alapra vonatkozó közvetlen pályázati
lehetőségekből. Ez továbbra is rendkívül megnehezíti a korábban tervszerű keretek között
szervezett és bonyolított helytörténeti kutatási anyagok kiadását. Egyesületünk e téren végzett
közhasznúsági tevékenysége természetesen vitathatatlan, melyet a helyhatóság rendelkezésére
álló forrásokból is támogatni indokolt, vagy legalábbis nem diszkriminálni. A helyzet
2
tarthatatlanságát Cseresnyés Péter polgármesterrel úrral közvetlenül fenntartott személyes
egyeztetéseinkkel próbáljuk ellensúlyozni, melynek eredményeképpen kétségkívül bővült a
rendeleti szabályozás által teljesen negligált mozgástér.
Így kerülhetett sor egy újabb, a korábbi szűkebbre szabott terjedelmű Honismereti füzetekhez
képest egy nagyobb volumenű kutatási anyag kiadásra való előkészítésére. Régi vágyunk volt,
városunk központjának, az Erzsébet tér történetének bemutatása. Az előzetes egyeztetések
alapján erre az igazán izgalmas feladatra Kunics Zsuzsanna muzeológust, Deák-Varga Dénes
főépítészt és Horváth István divízióvezetőt kértük fel. Zsuzsi a teret határoló épületek
történetét, Dénes a tér szobrainak történetét dolgozta fel. Mindkét munka mára már
nyomdakész állapotban van. Sajnos Horváth István a legújabb kori rekonstrukciót irányító
projektmenedzser ez ideig még nem készült el a rekonstrukció rövid történetét bemutató
anyagrész munkáival. Ennek ellenére bízunk benne, hogy a 160-180 oldal közötti kutatási
anyag igényes formában ez év második felében bemutatásra kerülhet. Természetesen bízunk
abban is, hogy ehhez a polgármester úr saját kerete terhére részbeni fedezetet biztosít.
3./Továbbra is konstruktívan együttműködtünk az Együtt Kiskanizsáért és a Miklósfai
Városszépítő Egyesülettel a városrészben szervezett közösségi programok megvalósításában.
Bízunk abban, hogy a megújult miklósfai vezetéssel együttműködésünk a korábbinál még
jobb lesz. Emellett e munkát – a korábbi döntésünknek megfelelően – próbáljuk továbbra is
kiterjeszteni a többi városrész kutatómunkájára is.
4./ Egyesületi titkárunk, Szamosi Gábor koordinálása mellett sor került egy újabb márvány
emléktábla kihelyezésére Tarnóczky Attila helytörténész által javasolt kutatási lista alapján.
Emléktáblával jelöltük meg a Csengery u. 12. sz. műemlék épületet, ezzel immár teljessé
téve a védett műemléképületek esztétikus és egységes városképi megjelölését. ( Az épület
eredetileg az izraelita „cultus község” bérháza. Korai romantikus stílusban épült 1865-ben.
Kapuja kőkeretes. Itt laktak a hitközség iskoláinak tanítói is.1872-ben a földszint északi felén
kezdte meg működését a polgári fiúiskola, amely1873-ban az Ady utca 1. szám alá költözött.)
5./ Rendkívül örültünk, hogy az önkormányzat városfejlesztési szakbizottságával a
frekventált központi ,városképi szempontból meghatározó jellegű épületek felújítására
pályázati alapot sikerült továbbra is működtetni és az önkormányzattal a szűkös költségvetési
források ellenére előirányzatot elfogadtatni. Az alapra beérkezett pályázati igényeket,
elsősorban főépítészünk közreműködésével véleményeztük. Ezáltal is javulhatott a városkép,
ugyanakkor, főleg a városközpont frekventált területein még rendkívül sok tennivalót látunk.
6./ Az elmúlt esztendőben is a szokásos módon méltó módon megemlékeztünk az Aradi
vértanúkról.
7./Nagykanizsa Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi programja végrehajtására
készült Intézkedési Terv ZÖLD-3 programrészének egyesületünk által vállalt időarányos
feladatait teljesítettük.
8./ Nagy elődeink, elsősorban Cseke Ferenc nyomdokait követve fontosnak tartjuk a
természeti és épített környezeti értékek megismertetését a város diákjaival. Ennek érdekében
együttműködési és támogatási szerződést kötöttünk az elmúlt évben is a Dr. Mező Ferenc
Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolával. Támogatásunkkal a város és környékét
teljesítménytúrákon, a hagyományos Kőrösi Emléktúrán több mint száz tanuló ismerhette
meg és hétvégenként a Zala Megyei Természetbarát Szövetséggel, Kiss László vezetésével
3
rendszeres hétvégi túrákon vehettek részt. Ehhez 30.000,-Ft anyagi támogatást
biztosítottunk. Ezt szeretnénk lehetőségeinkhez képest ez évben is fenntartani ehhez kérem a
tagság támogatását.
9./ Az egyesületi honlap szerkesztése a nagykaron belül biztosított. Ebben Czupi Gyula
elnökségi tagunk segített bennünket, így az egyesületi munka még nyilvánosabbá tehető, a
közzétételi kötelem pedig lényegesen olcsóbbá vált.
10./ Büki Pálné Erzsike Kunics Zsuzsival a Generációk Napja keretében l felújításra került a
korábban oly sikeres városismereti vetélkedő az időskorúak számára
11./ A Múzeummal a tavalyi jubileumi évfordulója alakalmából együttműködési keretmegállapodást
kötöttünk és ezen alkalomból díszoklevéllel köszöntöttük őket a
díszünnepségen. Ugyanitt adományoztunk részükre egy módszertani kutatómunkájukat segítő
szakkönyvet, mely a történelmi hadseregek katonai egyenruháit és rangjelzéseit dolgozta fel.
12./ Papp Ferenc alelnökünk gondozásában 80 éves születésnapi köszöntőt szerveztünk
Dobó László tanár úrnak, tagtársunknak a Halis István könyvtárban. Ugyanitt tiszteltük meg
Cseke Zoltán nyugdíjas középiskolai igazgatót 70. születésnapja alkalmából. Mindkét közéleti
szereplő részére díszoklevelet és szerény ajándékot adtunk át.
13../ Az elkészült kiadványok értékesítése továbbra is az Erzsébet téri TISZK boltban, a
Tourinform Irodában, a Múzeum épületében és a Deák téri Könyvesboltban történik.
Ugyanakkor amit terveztünk de nem sikerült megvalósítani:
a./A taglétszám további növelése és főleg a fiatalok aktivizálása.
b./ A testvérvárosi kapcsolatok további kiszélesítése (Kovászna, Ptuj, Kazanlak ..)
c./ Nem fizettük ki a Gábor Áron Laktanya emléktáblájához vállalt 25.000,-Ft nagyságrendű
kötelezettségünket, mivel – az előzetes egyeztetésünk ellenére sem - a támogatást kérő nem
tudott részünkre a költségekről számlát adni.
d./ Deák-Varga Dénes javasolta a „suszterallé” –hoz kapcsolódóan egy köztéri figurális
szobor elhelyezését. Az előkészítési javaslat elkészült, azt az elnökség részére kiküldtük, de
hatályos elnökségi döntés azonban ez ideig nem született
Egyéb feladatok elvégzése:
a/ Egyesületünk eleget tett a NAV ,az Ügyészség és a KSH felé történő adatszolgáltatási
kötelmének.
b./ Az egyesület könyvviteli feladatainak ellátását megbízási szerződés keretében
biztosítottuk.
4
Beszámoló az Egyesület 2013. évi pénzügyi
gazdálkodásáról:
Az Egyesület bevétele 2013. évben összesen: 266 eFt volt az alábbi részletezésben:
 önkormányzati pályázati céltámogatás 0,-Ft
 SZJA 1 %-támogatás 176.000,- Ft
 tagdíjbevétel 16.000,- Ft
 Gazdálkodó szervezet támogatása 0,-Ft
 kamatbevétel és árfolyamnyereség együttesen 83.000,- Ft
 . kiadványbevétel: 7.000,- Ft
Az Egyesület kiadása 2013. évben összesen: 127 e Ft volt az alábbiak szerint:
a./ a Csengery u. 12. sz. műemlék épületet márványtáblával történő megjelölésének
anyagköltségére: 38.000,-Ft
b./ Jubileumi ünnepségek során átadott díszoklevelekre: 7.000,-Ft
c./ Szakkönyvvásárlásra Múzeum részére: 29.000,-Ft
d./ Mező Ferenc Gimnázium részére Honismereti túra szervezésére, lebonyolítására
támogatás: 30.000, Ft,
d./ Egyéb működést segít irodai anyagbeszerzésre, kiküldetési ,- és bankköltségre együttesen:
23.000,-Ft-ot fordítottunk.
A bevételek és kiadások különbözete: + 139.000,-Ft . (Értelemszerűen
tartalékoltunk az Erzsébet tér történetét bemutató könyv fedezetére.)
Záróvagyona: 2013. december 31-én: 4.256,- eFt
ZÁRÓVAGYON (2013.12.31) összetétele:
MKB értékpapír, lekötött és látra szóló betét együttesen: 4.239 eFt
Pénztár: 17 eFt
Meg kell azt is említeni, hogy évközben az egyesületnek likviditási gondjai is voltak, mely a
5
bevételek és kiadások ütemtelen keletkezéséből adódott. Ezt tagtársunk Juhász Katalintól
felvett kamatmentes tagi kölcsönnel hidaltuk át Természetesen ezt a számviteli
nyilvántartásainkban is feltüntettük.
A vezető tisztségviselők és az egyesületi munkában résztvevők munkájukat térítés nélkül,
társadalmi munkában végezték.
Tájékoztató a 2013. évi SZJA felajánlás felhasználásáról.
A 2012 évi szja felajánlás 159.771Ft volt .ebből elkölteni 38.000Ft-ot használtunk fel.
Emléktábla készítésére és bankköltségre fordítottuk.
A maradék összeg felhasználását tartalékoltuk az Erzsébet tér történetét bemutató, jelenleg
előkészítés alatt lévő honismereti füzetünk kiadásának fedezetére. A füzet kiadását eredetileg
2013 év végére terveztük, de az áthúzódott 2014 évre. Az szja maradványösszeg így ez évben
kerül célszerűen felhasználásra.
A beszámolót az ellenőrző bizottság áttekintette és a közgyűlés számára elfogadásra
javasolta.
Határozati javaslat:
a/ A Nagykanizsai Városvédő Egyesület Közgyűlése az egyesület 2013. évi munkájáról
szóló szakmai beszámolót, valamint a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
közhasznú egyszerűsített 2013. évi pénzügyi és vagyoni beszámolóját , a kiegészítő
melléklettel együtt - figyelembe véve az ellenőrző bizottság jelentését is - elfogadja.
b./ A Nagykanizsai Városvédő Egyesület Közgyűlése az egyesület 2013. évi közhasznú
jelentését elfogadja. Megbízza az Elnököt, hogy gondoskodjon a jelentés jogszabályban
foglaltak szerinti mellékletekkel együtt a hatályos törvényi szabályozásban foglaltak részére
megküldéséről..
Határidő: 2014.05.31.
Felelős: Cserti Tibor elnök
Javaslat a 2014. évi feladatokra:
1. / A helytörténeti kutatómunka további elősegítése.
2 ./A kutatómunka eredményeinek és egyéb helyi kiadványok megjelenésének támogatása.
Ezen belül kiemelten: Az Erzsébet tér története című kiadvány megjelentetése
6
Javaslom, hogy a közgyűlés az Elnökséget hatalmazza fel a kiadványok megjelentetési
lehetőségeinek gondozására.
3./ A város önkormányzati és közéleti tevékenységében való aktív részvétel az alapító
okiratban foglalt feladatkörök tekintetében.
4./ A város és környezete történelmi múltjának, hagyományainak , épített és természeti
értékeinek megismertetése a lehető legszélesebb körben ,elsősorban a fiatalok körében.
5/ Az eddig létrehozott emlékművek megóvásában való aktív közreműködés, valamint az
Arad Vértanúkról történő megemlékezés az önkormányzattal közösen .
7/ Az Önkormányzat által elfogadott: TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET VÉDELMI PROGRAM-ban
Egyesületünk által vállalt település-szépítészeti programok szervezését, melyek az egyes városrészek
esetében az épített környezet, elsősorban a parkok és zöldterületek állapotát javítja.
8/ A szervezeti munka javítása, a fiatalok további beépítése az egyesület munkájába
Javaslat a 2014. évi költségvetésre:
a./ Tervezett bevételek:
 önkormányzati támogatás: 100 eFt
 vállalkozások részéről nyújtott támogatás 100 eFt
 SZJA 1 %-támogatás 200 eFt
 tagdíjbevétel 25 eFt
 Egyesületi kiadványokból-bevétel 25 eFt
 kamatbevétel és árfolyamnyereség együttesen 200 eFt
együttesen: 750,- eFt
b./ Tervezett kiadások:
 helytörténeti kutatásokra, konferenciák, tapasztalatcserék szervezésére,
támogatására 150 eFt
 városismereti, helytörténeti kiadványokra, ismertetőkre 200 eFt
 egyéb környezetvédelmi, műemlékvédelmi és ismeretterjesztési fel.. 50 eFt
 Zöldterület-fejlesztési- környezetvédelmi programok szervezésére: 50 eFt
 Országos konferencián való részvétel költségeire: 100 eFt
7
 szövetségi tagdíj 25 eFt
 bankköltség , adm. ktg. kamat 125 eFt
 egyéb hirdetésre, koszorúkra, egyéb rendezvényi ktg. 25 eFt
 egyéb működési ktg. 25 eFt
együttesen: 750 eFt
Határozati javaslat:
a./A közhasznúsági besorolás megtartása miatt a nagykanizsai Városvédő Egyesület a
hatályos törvényben foglaltak alapján a jövőben olyan gazdálkodást folytat, hogy kiadásai két
év átlagában ne haladják meg az éves bevételek összegét.
b./A Nagykanizsai Városvédő Egyesület Közgyűlése a 2014. évi kitűzött feladatokat,
valamint az Egyesület 2014. évi költségvetési tervét az előterjesztésben foglaltaknak
megfelelően elfogadja.
És végezetül talán amivel illett volna kezdeni : legfontosabb feladatunk
az egyesület közhasznúságának megőrzése az új törvényi
szabályozás keretében. Ezért szükséges a törvényi szabályozáshoz
igazodó új Alapszabály készítése és hatálybaléptetése, továbbá az egyesület
szervezeti és személyi megújítása. Ezért az elnökség, illetve valamennyi
tisztségviselő társam nevében megköszönöm a munkánkhoz eddig
nyújtott segítséget, támogatást és bizalmat – ezennel lemondunk választott
tisztségünkről
Nagykanizsa, 2014. május 22.
Cserti Tibor
elnök
1
A Nagykanizsai Városvédő Egyesület
ALAPSZABÁLYA
2014. május 22. –i módosításokkal egységes
szerkezetben
Készítette: Dr. Abay Nemes Zoltán
ügyvéd
8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. utca 21.
Tel / fax: 93/321-626
2
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi
V. törvény a Polgári Törvénykönyvről felhatalmazása alapján
A Nagykanizsai Városvédő Egyesület
ALAPSZABÁLYA
– a 2014. május 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben –
1. Általános rendelkezések
1.1. Az Egyesület neve: Nagykanizsai Városvédő Egyesület
Az Egyesület rövidített neve: Nagykanizsai VVE
1.2. Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 9.
1.3. Színe: zöld
1.4. Címere: a bélyegzőjében szereplő városcímer és felirat
1.5. Bélyegzője: zöld – ovális alakú – közepén stilizált városcímerrel –
külső körben szöveg: „Nagykanizsa Városvédő Egyesülete
Consoc ad Tuendum opp canisae 1895-1987”
1.6. Alapítás éve: 1987.
1.7. Az egyesület működési területe: Nagykanizsa és környéke
1.8. Az Egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának
folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi
személy, közhasznú szervezet.
1.9. Zala Megyei Törvényszék nyilvántartásba vételi bejegyzés száma,kelte:
1989.06.08-án kelt PK.60291/1989/2. sz. határozatával, 298 szám alatt.
1.10. Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a
közhasznú szolgáltatásaiból.
1.11. Gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő
okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem
veszélyeztetve végez.
1.12. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
1.13. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
3
2. Az Egyesület céljai, közhasznú jogállása
2.1. Az Egyesület célja:
- segítse Nagykanizsa város és környezete építészeti, környezeti és természeti
értékeinek megőrzését, korszerű és esztétikus fejlesztését, szépítését,
- ápolja a lakóhely hagyományait, erősítse a lakosság szülőhelyének, otthont
adó környezetének szeretetét,
- az egyéni és a közösségi aktivitás támogatása, cselekvési lehetőségek
bővítése, a multikulturális társadalmi értékrend napi gyakorlattá válásának
elősegítése,
- nevelés, oktatás, ismeretterjesztés,
- környezettudatos magatartási alternatívák népszerűsítése érdekében
programok szervezése, illetve e célt szolgáló programok sokoldalú támogatása
- együttműködés hasonló céllal létrejött hazai és külföldi társadalmi
szervezetekkel, civil szervezetekkel,
- pályázatok készítése a célok megvalósításának és anyagi fedezetének
biztosítása érdekében,
2.2. Az Egyesület a 2011. évi XLXXV tv. (Civil tv.) szerint, közhasznúsági
nyilvántartásba vételével közhasznú szervezet.
2.3. Az Egyesület a 2011. évi CLXXXIX tv. Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló tv. 23. § (4) 13. pontja és az (5) 17. pontja, és a 13 § (1) 11. , 19. pontja,
valamint az 1997. évi LXXVIII tv. az épített környezet alakításáról és
védelméről 57/A § (2) valamint 1996. évi tv LIII tv. a természet védelméről 64.
§ (1). szerinti állami feladatokat, mint közfeladatokat közvetlenül vagy
közvetve látja el úgy, mint:
- A kiemelt kulturális örökség védelme,
- a helyi közművelődési tevékenység támogatása,
- kulturális örökség helyi védelme,
- az épített környezet alakítása és védelme, a helyi környezet és
természetvédelem.
2.4. Az egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát a
világhálón és egyéb média útján biztosítja.
3. Az Egyesület tagjai, tagsági jogviszony keletkezése a tagok jogai és
kötelezettségei, a tagsági jogviszony, megszűnése
3.1. Az Egyesület tagjai:
Az Egyesület tagja lehet bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség
nélküli gazdasági társaság, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezete, amennyiben az Egyesület céljaival és működési elveivel egyetért és
elfogadja az Alapszabályt.
Az egyesület tagja jogosult az egyesület tevékenységében részt venni.
Az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik.
(kivéve a pártoló tagot).
Az egyesület tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek
teljesítésére. Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának
megvalósítását és az egyesület tevékenységét. A tag tagsági jogait személyesen
gyakorolhatja. A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők.
4
Az Egyesület tagja
1. rendes tag,
2. pártoló tag.
A rendes tag a 3. 3. pontban meghatározott jogokkal és kötelességekkel rendelkezik.
A pártoló tag jogai és kötelességei megegyeznek a rendes tag jogaival és
kötelességeivel, kivéve, hogy szavazati joggal nem rendelkezik tisztségbe nem
választható, és nem köteles Közgyűlésen részt venni. A különleges jogállású tagok
az egyesületi szervek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehetnek részt. A
pártoló tag az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt.
Pártoló tagként felvehető az, aki belépési nyilatkozatban vállalja a egyesület célkitűzéseinek
erkölcsi és anyagi támogatását.
A pártoló tag javaslatokat, észrevételeket tehet az egyesület működésével
kapcsolatban, részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben (pld. az
egyesületi rendezvények kedvezményes látogatása )
3.2. Tagsági jogviszony keletkezése:
A leendő tag belépési szándékát belépési kérelem benyújtásával az Elnökségnek
jelentheti be. A kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznia kell arra nézve, hogy
az egyesület alapszabályát magára nézve kötelezően elfogadja. A tagnyilvántartásba
vételéről az Elnökség egyszerű szótöbbséggel dönt. A tagok személyére vonatkozó
adatok nem nyilvánosak. Az Egyesület tagjai tagsági díjat fizetnek. A tagsági díj
mértékéről a Közgyűlés dönt.
A tagok és a pártoló tagok felvétele az elnökség hatáskörébe tartozik.
3.3. A tagok jogai és kötelezettségei:
Az Egyesület tagja jogosult az egyesület tevékenységében részt venni.
- javaslattételi és szavazati joggal rendelkeznek az Egyesület döntést igénylő
ügyeiben,
- választható tisztségekre és megválasztható tisztségviselőnek,
- részt vehet és véleményt alkothat az Egyesület rendezvényein,
- jogosult az Egyesület szolgáltatásait igénybe venni,
- jogosult a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés
rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és
észrevételeket tenni,
- köteles tagdíjat fizetni,
- köteles az egyesület érdekeit elősegíteni,
- köteles eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelezettségeknek,
- jogszabályba, vagy alapszabályba ütköző határozatok ellen először az elnökséghez,
majd a közgyűléshez, végül a Bírósághoz fordulhat jogorvoslatért,
- köteles megóvni az Egyesületi vagyont,
3.4. Az egyesületi tagsági jogviszony megszűnése
A tagsági jogviszony megszűnik:
1. a tag kilépésével
2. a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével
3. a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával.
Az egyesületi jogviszony felmondható, ha az egyesületi tag nem fizeti meg az éves
tagdíjat 6 hónapig és tagdíj-tartozását az Elnökség felszólításának kézhezvételét
követő harminc (30) napon belül sem egyenlíti ki. A felszólításban a tagot a fizetési
5
kötelezettség ismételt elmulasztásának jogkövetkezményére – nevezetesen a
megadott határidő eredménytelen eltelte esetén tagsági viszonyának automatikus
megszűnésére - figyelmeztetni kell.
4. a tag kizárásával
(1) A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát
súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén az Elnökség- bármely egyesületi
tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást
folytathat le, ha az alapszabály a tisztességes eljárást biztosító szabályokat
meghatározta.
(2) A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell
ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és
bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró
határozatot a taggal közölni kell. A kizáró határozat ellen fellebbezésnek helye
nincs.
(3) Ha a tag bejelenti kilépési szándékát- a tag tagsági jogviszonyát az Egyesület
elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indoklás nélkül megszüntetheti.
(4) A tagsági jogviszony megszűnéséről az Elnökség határozatot hoz.
4. Az Egyesület szervei és azok hatásköre, valamint a vezető tisztségviselőkre
vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok
4.1. Közgyűlés
Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés a tagok
összessége, amely az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A Közgyűlés
nem nyilvános, azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására
jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján
tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.
4.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- az Alapszabály megállapítása és módosítása,
- az éves munkaprogram, költségvetés meghatározása, elfogadása éves beszámoló
elfogadása,
- a vezetőség és a felügyelő bizottság éves beszámolójának elfogadása,
- a vezető tisztségviselők megválasztása és visszahívása, díjazásának megállapítása,
- a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető
tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll,
- az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával,
vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával
köt,
- a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni
kártérítési igények érvényesítéséről való döntés,
- a tagnyilvántartás rendjének meghatározása,
- az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása,
- gazdasági, vállalkozási tevékenység elhatározása, végelszámoló kijelölése,
- azok a kérdések, amelyeket az Alapszabály vagy bármely jogszabály a Közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe utal.
4.2.1. A Közgyűlést az Elnökség évente legalább egyszer köteles összehívni. A
Közgyűlés összehívásáról, annak megkezdése előtt legalább nyolc nappal a
napirendi pontok megjelölésével a tagokat értesíteni kell a helyben szokásos módon.
Helyben szokásos módnak minősül a helyi sajtóban történő megjelenés valamint az
egyesület székhelyén történő kifüggesztés.
6
4.2.2. A közgyűlési meghívónak az alábbiakat kell tartalmaznia:
- közgyűlést összehívó szerv vagy személy neve, székhelye
- közgyűlés időpontja
- közgyűlés helye
- napirendi pontok
- figyelemfelhívás határozatképtelenség esetére
4.2.3. A közgyűlést az egyesület székhelyén kell megtartani.
Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet
megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag
hozzájárul az ülés megtartásához.
A döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben
hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a
napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
4.2.4.A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell azt a figyelmeztetést, hogy
amennyiben az eredeti időpontra összehívott Közgyűlés határozatképtelen, úgy a
meghirdetett időpontot követő fél óra múlva összehívott megismételt Közgyűlést – az
eredeti napirendben szereplő kérdések vonatkozásában – a megjelentek számára
tekintet nélkül határozatképesnek kell tekinteni. A közgyűlési meghívó
kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 5 munkanapon belül a tagok és az
egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend
kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indoklásával. A napirend kiegészítésének
tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a
napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy
nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat
meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
4.2.5. A Közgyűlést össze kell hívni, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg, ha legalább
a tagok 10 %-a - az ok és a cél írásban történő megjelölésével - kívánja. A tagok
írásbeli kérelme alapján az Elnök a kérelem beérkezést követő 30 napon belül, a
kérelemben megjelölt ok megjelölésével, gondoskodik a Közgyűlés összehívásáról.
4.2.6. A Közgyűlésen szavazati joggal vehet részt az Egyesület minden
cselekvőképes nagykorú tagja a pártoló tag kivételével, akinek szavazati joga
nincsen. Minden 18. életévét betöltött rendes tagot egy szavazat illet meg.
4.2.7. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok legalább 50%-a plusz 1 fő
személyesen, illetve a jogi személy tagok igazolt képviselője útján megjelent.
Határozatképtelenség esetén úgy a meghirdetett időpontot követő fél óra múlva
összehívott, megismételt Közgyűlés, amely ekkor a megjelentek számától függetlenül
az eredeti napirendi kérdésekben határozatképes.
4.2.8. A Közgyűlés lefolytatásához levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és kettő
hitelesítőt kell választani.
4.2.9. A Közgyűlés határozatait nyílt szavazás útján, egyszerű szótöbbséggel hozza.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az egyesület
terhére másfajta előnyben részesít,
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem
tagja vagy alapítója,
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
7
kapcsolatban áll, vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
4.2.10.A tagok vagy az alapítók határozatukat a határozatképesség
megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg.
4.2.11. A Közgyűlés az éves beszámolót a fentiekben megjelölt általános szabályok
szerint – azaz egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal – fogadja el.
4.2.12. A Közgyűlés titkos szavazás útján dönt a személyi kérdésekről. A Közgyűlés
titkos szavazás útján dönt továbbá bármely más kérdésben, ha azt a szavazásra
jogosultak 1/3-a indítványozza. A titkos szavazás indítványozását szóban egyszerű
kézfeltartással kell jelezni a Közgyűlést levezető elnök felé. A levezető elnök
határozata után a Közgyűlés az indítványozott kérdés tekintetében megtartja a
titkos szavazást.
4.2.13. Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen levő tagok
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának
módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a
szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata
szükséges.
4.2.14.A közgyűlési döntéshozatalhoz a jelenlévő küldöttek több mint felének
egybehangzó szavazata szükséges.
4.3. Az Elnökség, Elnök, a vezetés működési rendje:
4.3.1.Az egyesület ügyvezetését az elnökség látja el. Az egyesület vezető
tisztségviselői elnökség tagjai. Az elnökség 5 tagból áll. Az elnökség elnökét a
közgyűlés választja. Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a
közgyűlésen az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület
tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.
Az elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
4.3.2.Az Elnökség tagjai: az Elnök, Alelnök és a további 3 fő Elnökségi tag.
4.3.3.Az Elnökség tagjait a Közgyűlés választja, titkos szavazással, 5 éves
időtartamra. A vezető tisztségviselőket az egyesület tagjai közül kell választani, az
alapszabály felhatalmazása alapján a vezető tisztségviselők legfeljebb egyharmada
választható az egyesület tagjain kívüli személyekből.
4.3.4.A mandátum bármely okból történő megszűnésekor a Közgyűlés új tagot
választ.
4.3.5. Az ügyvezetés feladatkörébe tartozik
a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a
döntések meghozatala;
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére
vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és
végrehajtása;
e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
8
g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak
meghatározása;
h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
i) a tagság nyilvántartása;
j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és
annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.
n) a működőképesség fenntartása, és a fenyegető fizetésképtelenség esetén a
hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések meghozatala,
illetve kezdeményezése.
o)munkabizottságok létrehozása, megszűntetése, beszámoltatása (jelölő,
szavazatszedő és felügyelőbizottság kivételével,
p) a tagsági díj összegének meghatározása,
4.3.6. A közgyűlés összehívása
Az ügyvezető szerv köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések
megtétele céljából, ha:
a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni, vagy
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
A fentiek alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot
adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület
megszüntetéséről dönteni.
4.3.7. Az Egyesületet a bíróság, más hatóságok és hivatalos szervek előtt, valamint
más szervezetekkel és harmadik személyekkel szemben az Elnök képviseli.
Akadályoztatása esetén az Alelnököt meghatalmazhatja.
4.3.8.Ugyanakkor az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre az Elnök egyedül
vagy a számlavezető pénzintézet előtti eljárásra meghatalmazott két Elnökségi tag
együttes aláírása szükséges.
4.3.9. Az Elnökség szükség szerint, de legalább félévente ülésezik. Az ülést a
napirend közlésével az Elnök hívja össze, legalább nyolc (8) nappal megelőzően. Az
Elnökség összehívását – a napirend megjelölésével – bármely Elnökségi tag
kezdeményezheti.
Amennyiben az Elnök nyolc (8) napon belül az összehívásról nem intézkedik, úgy a
kezdeményező tag, vagy a tagok jogosultak az Elnökségi ülés összehívására. Ha az
ülés nem szabályszerűen lett összehívva, az Elnökség határozatot csak akkor
hozhat, ha valamennyi tag jelen van és a határozathozatal ellen senki sem
tiltakozik. Az Elnökség ülése nyilvános. Az Felügyelő Bizottság elnöke a vezetőség
ülésein meghívottként, tanácskozási joggal vesz részt.
4.3.10. Az Elnökség a határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt
szavazással hozza. Az Elnökség az ügyrendjében meghatározott kérdésekben titkos
szavazásról és minősített, kétharmados szótöbbséghez kötött határozathozatalról is
rendelkezhet. Az Elnökség akkor határozatképes, ha legalább két tag jelen van.
Szavazategyenlőség esetén a javaslat elvetettnek tekintendő.
4.3.11. Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy
akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján:
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
9
b) bármely más előnyben részesül, illetve megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület
tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél
szerinti juttatás.
4.3.12. Az Elnökség évente egyszer a rendes közgyűlésen beszámol a Közgyűlésnek,
és elkészíti az Egyesület éves beszámolóját.
4.3.13. Az Egyesület minden tagja javaslattal, észrevétellel fordulhat az Elnökhöz,
illetve az Elnökséghez.
4.3.14. A vezető tisztségviselők megbízatása a megbízás idejének lejártával,
visszahívással, lemondással vagy elhalálozás esetén szűnik meg. Amennyiben az
Elnök megbízatása megszűnik, illetve az Elnökség tagjainak száma bármely ok
miatt egyharmaddal csökken, a Közgyűlés új Elnökséget választ.
4.3.15. Az Elnök feladatai és hatásköre:
- a Közgyűlés, valamint az Elnökség üléseinek előkészítése és összehívása,
- az Egyesület képviselete,
- az Alapszabály, a Közgyűlés és Elnökség határozatai végrehajtásának felügyelete,
- irányítja az Egyesület tevékenységét és gazdálkodását,
- gondoskodik a jegyzőkönyvek vezetéséről,
- mindazon feladatokat ellátja, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, illetőleg a
Közgyűlés vagy az Elnökség a hatáskörébe utal.
- elkészíti a Szervezési és Működési Szabályzatot, melyet megválasztása után
legkésőbb 3 hónapon belül az elnökség elé terjeszt elfogadásra.
4.3.16. Az Alelnök feladatai és hatásköre:
- az Elnök távolléte vagy akadályoztatása esetén az Elnök helyett, az Elnök
feladatait látja el az Elnök felhatalmazása alapján.
- gondoskodnak az Egyesület nyilvántartásainak vezetéséről,
- biztosítják az iratokba való betekintési jog gyakorlását,
- végzik az Egyesület levelezését.
- az Egyesület ügyviteli feladatainak ellátása;
- a Közgyűlések előkészítése, összehívása, közreműködés annak lebonyolításában;
- az Elnökség üléseinek előkészítése, összehívása, üléseinek lebonyolításában való
- közreműködés;
- ellátja mindazokat az egyéb feladatokat, amelyekkel a Közgyűlés, az Elnökség
- vagy az Elnök megbízza.
- nyilvántartja a vezető szervek határozatait
- Az Egyesületvezető szerveinek határozatairól, döntéseiről az érintetteket értesíti,
- biztosítja az Egyesület irataiba való betekintést
- az Egyesület működésének, szolgáltatásai igénybe vételének, beszámolóinak
- közzétételéről gondoskodik
4.3.17.Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei:
Rendszeresen és tevékenyen részt vesznek:
- az egyesület feladatainak meghatározásában és megvalósításában,
- a határozatok előkészítésében és meghozatalában,
- a közgyűlés és az elnökség határozatainak, valamint a felügyelő szerv utasításainak
végrehajtásában, illetőleg a végrehajtás ellenőrzésében,
- Jogosultak és kötelesek az egyesületet érintő körülményeket figyelemmel kísérni,
azokkal kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket az elnökség elé terjeszteni.
10
5. Munkabizottságok
Az elnökség többségi szavazattal ideiglenes, illetve állandó munkabizottságokat
hozhat létre az egyesület tagjai sorából. A munkabizottságok vezetőiket saját maguk
választják. A vezető a munkabizottság munkájáról az elnökségnek köteles
beszámolni évente legalább egy alkalommal.
6.Felügyelő Bizottság
A Felügyelő Bizottság az Egyesület felügyelő szerve. A Felügyelő Bizottság 3 tagból
áll. A tagokat a Közgyűlés az Egyesület rendes tagjai sorából ill. a jogi személy
rendes tag által jelölt személyek közül választja meg 5 éves időtartamra. A tagok
újraválaszthatók. A Felügyelő Bizottság elnökét maga választja meg. A Felügyelő
Bizottság, mint az Egyesület Felügyelő szerve, felügyeli az Egyesület
alapszabályszerű működését, különösen a vagyoni eszközöknek jogszabályokban
meghatározott módon történő felhasználását. Észrevételeit a Közgyűléssel, az
Elnökséggel közli. Működéséért kizárólag a Közgyűlésnek felelős.
Ügyrendjét - az Elnökség véleményét meghallgatva -, valamint munkamódszerét és
programját maga határozza meg. A Felügyelő Bizottság rendszeresen köteles
ellenőrizni az Egyesület gazdálkodását, pénzügyi helyzetét, az Egyesület Alapszabály
szerinti működését, valamint az Alapszabályban foglaltak betartását, valamint az
alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése.
A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a
közgyűlést vagy az elnökséget tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni,
ha arról szerez tudomást, hogy
a) az egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése
vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető
szerv döntését teszi szükségessé,
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
A közgyűlést vagy az elnökséget a felügyelő bizottság indítványára – annak
megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E
határidő eredménytelen eltelte esetén a közgyűlés és az elnökség összehívására a
felügyelő bizottság is jogosult.
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul
értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.
7.Vezető tisztségviselőkre vonatkozó egyéb rendelkezések:
Megszűnik a tisztségviselői megbízás:
a) a megbízás időtartamának lejártával,
b) visszahívással,
c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
d) lemondással,
e) elhalálozással,
f) az egyesületi tagság megszűnésével.
A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok:
- Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
- Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a
természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A
vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni
kell.
11
- A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
- Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
- Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem
lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
7.1. A vezető tisztségviselővel szembeni összeférhetetlenségi okok
A közgyűlés, valamint az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a
személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az
egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatás.
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy,
aki
a) a közgyűlés, illetve az elnökség elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület
döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által
tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően
nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben
legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt
fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló
törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg
más közhasznú szervezetnél is betölt.
A tisztségviselő visszahívását az egyesült tagjainak legalább 10 %-a vagy a felügyelő
bizottság indokolt írásbeli javaslattal az elnökség felé kezdeményezheti. A
visszahívásról titkos szavazással dönt a közgyűlés.
12
A tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha az egyesület
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított
hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a közgyűlés az új tisztségviselő
megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá
válásáig a tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen
intézkedések megtételében köteles részt venni.
8. A választás szabályai
8. 1. Az egyesület tagjai közül a tisztségviselőket 5 éves időtartamra választja.
8. 2. A tisztségviselőket titkos szavazással kell megválasztani.
8.3. A tisztségviselők jelölését az elnökség által felkért háromtagú jelölőbizottság
végzi, Az Elnökség által megbízott jelölőbizottsági tagok önmaguk közül választanak
jelölőbizottsági elnököt. A jelölő bizottság feladata, hogy az egyesületi tagokat
személyesen megkeresse és az egyesületi tagok által tett javaslatokat feldolgozza, a
jelölt listát elkészítse és a közgyűlés elé terjessze.
8.4. A jelölőlistára a közgyűlésen további jelöltek is felvehetők, amennyiben a
közgyűlés egyszerű szótöbbséggel megszavazza.
8.5. A jelölést a jelöltnek szóban vagy írásban el kell fogadni.
8.6. Jelölés:
Valamennyi egyesületi tag jelöltet állíthat az alábbi tisztségviselőkre (egy elnök, egy
alelnök, három elnökségi tag és három felügyelő bizottsági tag, ) a jelölőbizottság
tagjainál szóban vagy írásban.
8.7 A választás menete:
a) a jelölőlista véglegesítése után kezdődik a választás
b) a választás kezdetén 3 fős Szavazatszámláló Bizottságot kell választani
c) a választás kétfordulós (elnök-választás, elnökségi és felügyelő bizottsági tagokválasztása)
és titkos, a szavazatok leadása az arra elkészített szavazólapon történik,
d) az első forduló után a kieső elnök-jelöltek automatikusan felkerülnek az
elnökségi tagok póttag-jelölt listájára, amennyiben a jelölést elfogadják.
e) valamennyi egyesületi tag egy szavazati jog illeti meg.
f) a szavazatok leadása után a szavazatszámláló bizottság összeszámolja a leadott
voksokat
g) a tisztségviselők közül azok a jelöltek kerülnek megválasztásra, akik a legtöbb
szavazatot kapták
h) szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, de már csak azon
jelöltek vonatkozásában, akik egyenlő számú szavazatot szereztek.
9. A határozatokra és az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó
szabályok:
9.1. A Közgyűlés és az Elnökség határozatait az Elnök által megbízott Alelnök a
Határozatok Könyvében vezeti. A határozatokat ügyszámmal kell ellátni, amelynek
első része l-től induló növekvő sorszám, törve a határozathozatal dátumával (év, hó,
nap), valamint megjelölve, hogy közgyűlési határozat (Kgy. hat.) vagy az Elnökség
határozata (E. hat.). A Határozatok Könyvébe be kell vezetni a határozat teljes
tartalmát, hatályba lépésének napját, illetve időtartamát, valamint azt is, hogy
milyen arányban szavazták meg a határozatot.
9.2. A Közgyűlés, illetve az Elnökség döntéseiről az érintetteket az Elnökség
haladéktalanul értesíti. Az értesítés történhet telefaxon, e-mail-ben vagy ajánlott
küldeményként.
9.3. Az Egyesület biztosítja, hogy a Határozatok Könyvébe és az Egyesület egyéb,
nyilvános irataiba bárki betekinthessen, és a megtekintett iratokról - saját
költségére – másolatot készíthessen.
13
9.4. Az iratokba való betekintést előzetesen, írásban kell kérni, a megtekintett
iratkör megjelölésével. Az Egyesület a betekintést - előzetes időpont egyeztetést
követően a legrövidebb időn belül az Egyesület székhelyén biztosítja.
9.5. Az Egyesület Elnöke megtagadhatja az iratok meghatározott körébe való
betekintést az Egyesülettel jogvitában álló, vagy egyébként ellenérdekű fél számára,
továbbá, ha az adott iratokba való betekintés az Egyesület érdekeit sérti.
9.6. Az Egyesület nyilvánosan, a jelen Alapszabályban meghatározottak szerint
működik.
9.7. Az Egyesület engedélyezheti, hogy tagjain kívül más is részesülhessen
szolgáltatásaiból.
9.8. Az Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások és szolgáltatások a tagok
számára hozzáférhetők, megismerhetők.
9.9. Az Egyesület szolgáltatásai megismerhetők:
- Az Egyesület székhelyén kifüggesztett hirdetményekből, tájékoztató füzetekből,
-Az Egyesület által kiadott prospektusokból, felvilágosító kiadványokból,
szórólapokból,
- Az Egyesület által kifejtett egyéb propaganda- és kampány-tevékenység útján.
9.10. Az Egyesület szolgáltatásai igénybevételének módja az Elnökség által az
Egyesület székhelyén kifüggesztett hirdetményekből, valamint az Egyesület által
kiadott információs füzetekből, szórólapokból ismerhető meg.
9.11. Az Egyesület gondoskodik továbbá a jelentéseknek és a beszámolóknak az
Egyesület székhelyén lévő hirdetőtáblán történő kifüggesztéséről.
10. Az Egyesület gazdálkodása
10.1. Az Egyesület bevételei:
a) egyesület esetében tagdíj,
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó
bevétel;
c) a költségvetési támogatás:
ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;
cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a
költségvetésből juttatott támogatás;
cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől
származó támogatás;
cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint
kiutalt összege;
d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként
szerzett bevétel;
e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;
f) befektetési tevékenységből származó bevétel;
g) az a)-f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel.
Az egyesület költségei, ráfordításai (kiadásai):
a) alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek;
b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül
kapcsolódó költségek;
c) az egyesület szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az
adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a
több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési
leírása;
14
d) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség.
Az egyesület a gazdasági-vállalkozási tevékenységgel összefüggő immateriális javak
és a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását társasági adó alapjának
meghatározásakor a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint
veheti figyelembe.
10.2. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, csak
céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodás
során elért eredmény a tagok között nem kerül felosztásra, azt az Egyesület
kizárólag a céljai megvalósítására fordítja.
10.3. Az egyesület, mint közhasznú szervezet a gazdálkodására vonatkozó
különös szabályok:
A gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt létesítő okiratában
meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania.
A vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli
hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve
az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
Az egyesület bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a
pályázati felhívás nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes
körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre
meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti
juttatás alapjául nem szolgálhat.
Az egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat
ki.
Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú
tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.
Az egyesület köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági
mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni,
letétbe helyezni és közzétenni.
Az egyesület beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból
saját költségére másolatot készíthet.
11. Az Egyesület megszűnése:
11.1. Az Egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlását vagy más egyesülettel
való egyesülését kimondja, vagy a bíróság feloszlatja, illetőleg megszűnését
megállapítja.
Egyesület csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét. A jogi
személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód
nélkül megszűnik, ha
a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
11.2. Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek
kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott – ennek
hiányában a nyilvántartó bíróság által kijelölt -, az egyesület céljával megegyező
vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A
fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában
rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel
ki. A vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület törlésével száll át az új jogosultra.
11.3. A vezető tisztségviselők felelőssége jogutód nélküli megszűnés esetén Az
egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e
15
minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős
bírósági törléstől számított egy éven belül - az egyesület törlésének időpontjában
tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a
megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna
vagyon, át kellett volna adni.
Az egyesület megszűnését megelőző két évben a vezető tisztségviselők az egyesület
megszűnésétől számított két évig egyetemlegesen kötelesek helytállni az egyesület
hitelezőivel szemben mindazon tartozásokért, amelyeket az egyesület vagyona vagy
a vagyoni hozzájárulást nem szolgáltató egyesületi tagoknak a jogi személy
általános szabályai szerinti helytállási kötelezettsége nem fedezett.
12. Egyéb rendelkezések
12.1. Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári
Törvénykönyv valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
rendelkezései az irányadóak.
Nagykanizsa, 2014. május 22.
………………………………
Cserti Tibor
Elnök
A jelen egységes szerkezetű okiratot készítő jogi képviselő igazolja, hogy a létesítő
okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások
alapján hatályos tartalmának.
Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a létesítő okirat - minden pontjának -
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. változása adott okot a 13., 14. pont hatályát veszti.
Jelen alapító okiratot készítettem és ellenjegyzem 2014. május 22. napján:
Dr. Abay Nemes Zoltán
Ügyvéd